REGULAMIN
sprzedaży przy wykorzystywaniu środków porozumienia się na odległość
oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod witryną internetową www.bodhicosmetics.pl.

 

Sprzedającym jest przedsiębiorca Ewelina Miłosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: 

THAI CONCEPT
EWELINA MIŁOSZ

Ul. Sienkiewicza 100 lokal nr 7
90-301 Łódź
NIP: 7251774412

 


Kontakt ze Sprzedającym:
Ul. Sienkiewicza 100 lokal nr 7
90-301 Łódź

Tel: +48 533 333 939
Email: bodhi@bodhicosmetics.pl


Regulamin został opublikowany na stronie internetowej Sprzedającego w dniu 04.02.2014.

 

 

 

§ 1
Definicje legalne


1. Regulamin - niniejszy regulamin, który stanowi również regulamin o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.).

 

2. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 lat przy czym w przypadku nieukończenia przez klienta 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

 

3. Strony - Sprzedający i Klient.

 

4. Przedmiot transakcji - towar zamówiony za pośrednictwem strony www.bodhicosmetics.pl.

 

5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta jednoznacznie wskazujące rodzaj i ilość towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

6. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Przedmiotu transakcji w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

7. Sklep Internetowy - witryna internetowa dostępna pod adresem www.bodhicosmetics.pl.

 

 

 

§ 2
Zasady ogólne

 

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed realizacją Zamówienia.


2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.


3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 

 

 

§ 3
Składanie zamówień

 


1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich tj. zawierająpodatek VAT.


2. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.


3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.


4. Zamówienie jest skuteczne i możliwe wyłącznie jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Przedmiot Zamówienia ma być wysłany oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej.


5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.


6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
a) faktury VAT z załącznikami,
b) faktury VAT korygujące z załącznikami
c) formularzy i wzorów, w tym wzoru odstąpienia od umowy.Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.


7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania wyłącznie w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia.

 


§ 4
Koszty i termin wysyłki

 


1. Przedmiot transakcji wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep Internetowy poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.


2. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.


3. Przedmiot Zamówienia jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.


4. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów pod adresem wskazanym na początku regulaminu (miejsce wykonywania działalności gospodarczej).


5. Przesyłka dostarczona jest w ciągu siedmiu dni na terenie Polski. Jest to orientacyjny czas dostawy. Sprzedający jednakże wykona Umowę Sprzedaży nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia.


6. Koszty wysyłki podane są w zakładce na stronie Sklepu Internetowego o nazwie "cennik dostawy". Koszty te podawane sąkażdorazowo dla konkretnego Zamówienia przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

 

 


§ 5
Płatności

 


1. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawi paragon lub na życzenie Klienta imienny dowód zakupu (fakturę) oraz doręczy wraz z Przedmiotem transakcji lub prześle drogą elektroniczną na podstawie § 3.6 Regulaminu.


2. Płatność za zamówiony Przedmiot może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (płatność kartą), który jest obsługiwany przez system Przelewy24 dostarczony przez firmę DialCom24 Sp. z o.o. lub przelewem na rachunek bankowy sklepu.


3. Wybór właściwej formy płatności następuje podczas wypełniania formularza zamówienia.


4. W przypadku braku zaksięgowania wpłaty na rachunku Sprzedającego w terminie 21 dni od dnia wypełnienia formularza zamówienia Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

 


§ 6
Odbiór towaru

 


1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera Klient zobowiązuje się sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności Klient zobowiązuje się zwrócić uwagę na stan paczki oraz plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub otwarcia albo w przypadku gdy plomby (taśmy) są zerwane Klient winien nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

 


§ 6
Odstąpienie od umowy

 


1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni składając stosowne oświadczenie na piśmie. Termin ten jest nieprzekraczalny i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. (podstawa prawna: art. 7 ust.1 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).


2. Wskazane w powyższym ustępie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


3. Zwracany w tym trybie Przedmiot transakcji powinien być odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu.


4. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego wskazany na wstępie Regulaminu nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


5. Pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (wzór oświadczenia) winno zawierać numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę oraz adres poczty elektronicznej Klienta.


6. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru Sprzedający dokona sprawdzenia produktu. W przypadku prawidłowego odstąpienia od umowy, gdy Sprzedający wystawił i doręczył fakturę konsumentowi, zostanie wystawiona faktura korygująca i przesłana na wskazany adres poczty elektronicznej na podstawie § 3 ust. 6 Regulaminu.


7. Sklep Internetowy najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia skutecznego odstąpienia od umowy dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.


8. Klient ma również prawo do wymiany Przedmiotu transakcji w stanie niezmienionym na inny towar dostępny w asortymencie. Realizacja powyższego prawa wymaga jednakże porozumienia Stron za uprzednim kontaktem Klienta ze Sprzedającym celem ustalenia warunków wymiany.

 

 


§ 7
Procedura reklamacji

 


1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany Przedmiot transakcji wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności należy odesłać na adres prowadzenia działalności gospodarczej Sprzedającego podany na wstępie Regulaminu.


2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu Internetowego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.


3. Sklep Internetowy rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w tym terminie uważa się, iż reklamacja została uwzględniona.


4. Sklep Internetowy udziela odpowiedzi na reklamację złożoną przez Klienta w formie pisemnej. Odpowiedź Sklepu Internetowego na reklamację jest ostateczna i kończy postępowanie reklamacyjne.


5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy wymienia Przedmiot transakcji na własny koszt niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.


6. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.

 

 


§ 8
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 


1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu Internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe Klientów.


2. Dane osobowe Klientów zgromadzone w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (podane przez Klientów oraz dane zgromadzone automatycznie) będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101,poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


3. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z normami prawnymi określonymi w ustawach wskazanych w ustępie poprzedzającym oraz Regulaminem.


3. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji Umów Sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę Przedmiotu transakcji do Klienta.


4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 


§ 9
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 


1. Klient przyjmuje do wiadomości, że obsługa Klienta odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych, wskazanych w § 3 ust. 4 niniejszego regulaminu, poprzez sieć telekomunikacyjną, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogąelektroniczną (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).


2. Dla zapewnienia bezpieczeństwa i wygody korzystania z zakupów w Sklepie Internetowym, Klient powinien dysponować urządzeniem spełniającym określone standardy:
a) aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,
b) prawidłowo zainstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą standard HTML 5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), np. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 7.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 10.0 lub nowszej, Opera w wersji 10.0 lub nowszej,
c) włączoną obsługę Java Script oraz cookies (zwykle domyślnie włączona w przeglądarce),
d) aktywny adres e-mail

 

 


§ 10
Postanowienia końcowe

 


1. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie Przedmiotu transakcji, a w szczególności za działania lub zaniechania działania przez Klienta korzystającego z Przedmiotu transakcji skutkujące wynikiem innym niż przewidziany przez producenta.


2. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie usług Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność usługi Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r.o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).


5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).


6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z zastrzeżeniem, iż do Umów Sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.